Ochrana osobných údajov - GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

1.

Spoločnosť NJC s.r.o., sídlo: Námestie hraničiarov 8/A, 851 03 Bratislava- mestská časť Petržalka, IČO: 50 424 220, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:112946/B, je prevádzkovateľom v zmysle ustanovení čl. 4 bod 7 GDPR.

 

2.

Objednávateľ objednávkou na stránke www.nemcinainak.sk dobrovoľne poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresa Objednávateľa a meno a priezvisko a dátum narodenia Učastníka kurzu (ďalej ako „osobné údaje“).

 

3.

Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a plnenie povinností prenajímateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

4.

Objednávateľ vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných a ponukových emailov Prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka –2 roky od ukončenia poskytovania služby Prevádzkovateľom Objednávateľovi.

 

5.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. čl. 13 ods. 1 písm. e) spracúva osobné údaje objednávateľa na účely uvedené v odseku 4 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov

 

a. A-COUNT SERVICE s.r.o., Padlých hrdinov 14, 821 06 Bratislava, IČO: 35882875, DIČ: 2021817710.

 

6.

Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR Objednávateľ berie na vedomie, že:

 - má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

- má právo požadovať od Prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

- má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;

- má právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

- poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, Objednávateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však nemôže byť zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzatvorená;

- poskytnutie osobných údajov so súhlasom Objednávateľa na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Objednávateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany Prevádzkovateľa plniť;

- má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

- zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22.

 

 7.

Podľa ustanovenia čl. 15 GDPR Právo na prístup k osobným údajom Objednávateľ má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

- účely spracúvania;

- kategórie dotknutých osobných údajov;

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

- ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

- existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

- ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Objednávateľ má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracovávaZa akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Objednávateľ podal žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Objednávateľ nepožiadala o iný spôsob.

 

8.

Podľa ustanovenia čl. 16 GDPR Právo na opravu má Objednávateľ právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného dokladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracovania má Objednávateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového prehlásenia.

 

9.

Podľa ustanovenia čl. 17 GDPR Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) má Objednávateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- Objednávateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

- Objednávateľ namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Objednávateľ namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

 

Vyššie uvedené právo sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

10.

Podľa ustanovenia čl. 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania má Objednávateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- Objednávateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a Objednávateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Objednávateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- Objednávateľ namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom Objednávateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

 

11.

Podľa ustanovenia čl. 19 GDPR Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje Objednávateľa dotknutú osobu, ak to Objednávateľ požaduje.

 

12.

Podľa ustanovenia čl. 20 GDPR Právo na prenosnosť údajov, Objednávateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Objednávateľ má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa tohto bodu právo na prenos osobných údajov priamo od jedného Prevádzkovateľa druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva uvedeného v tomto odseku nie je dotknuté právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR (bod 8 vyššie). Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľov.

 

13.

Podľa ustanovenia článku 21 GDPR Právo namietať Objednávateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Objednávateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Objednávateľ má právo uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

14.

Podľa ustanovenia čl. 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Objednávateľ má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Objednávateľom a prevádzkovateľom, alebo je rozhodnutie povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Objednávateľa, alebo je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase Objednávateľa.

 

15.

Podľa ustanovenia článku 34 GDPR Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe má Objednávateľ právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na to, že mu Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

-Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie

-Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody Objednávateľa pravdepodobne už nebude mať dôsledky;

-by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že Objednávateľ bude informovaný rovnako efektívnym spôsobom.

 

 

NJC s.r.o.

 

Účinné od: 25.05.2018