Je poradie cudzích jazykov dôležité?

Je naozaj také dôležité, aký cudzí jazyk sa začne dieťa učiť ako prvý? 

Môže poradie cudzích jazykov ovplyvniť úspechy v jednotlivých jazykoch?

Prax ukazuje, že keď sa dieťa učí nemčinu ako prvý cudzí jazyk, tak mu angličtina ide následne rovnako dobre a dieťa v nej dosahuje porovnateľné výsledky ako spolužiaci, ktorí majú iba angličtinu. Ak sa však poradie jazykov obráti, deti zvládajú samozrejme na veľmi dobrej úrovni angličtinu, ale z nemčiny dosahujú len priemerné, prípadne až podpriemerné výsledky. A k tomuto názoru sa prikláňajú už aj odborníci.

Prečo je to tak? 

 Z dvoch hlavných dôvodov.

Angličtina je pre väčšinu detí prvý cudzí jazyk a je len prirodzené, že si k nej vytvoria pozitívny vzťah. Druhý dôvod vidíme v samotnej štruktúre anglického jazyka. 

Je angličtina jednoduchý jazyk?

Netvrdíme, že angličtina je jednoduchý jazyk ako taký, skôr je jednoduchý pre začiatočníkov. Ak ho porovnáme s nemčinou, slovenčinou alebo francúzštinou, kde je hneď v začiatkoch potrebné zvládnuť pomerne komplikované skloňovanie, časovanie, či tvorbu množného čísla, tak tu naozaj vzniká dojem, že je angličtina ľahšia ako iné cudzie jazyky. V neskoršom období pribudnú síce v angličtine veľké rozdiely medzi použitím rôznych gramatických časov a časté používanie frázových slovies a idiomatických výrazov, čím sa aj angličtina stáva „ťažkým“ jazykom. Ale to je už väčšina detí takmer na strednej škole.

Čo s tým?

Keď si malé dieťa osvojuje cudzí jazyk (a s prvým cudzím jazykom sa začína najneskôr v 3. ročníku na ZŠ), tak sú používané metódy a prístupy nastavené tak, aby kopírovali osvojovanie si materinského jazyka. Dieťa sa jazyk neučí, dieťa ho nasáva, prijíma, osvojuje si ho ako celok so všetkými štruktúrami. Čo je ešte dôležitejšie, v tomto veku dieťa nerieši, či je cudzí jazyk ťažký alebo nie, naučí sa všetko. 

Žiak na druhom stupni ZŠ už dokáže analyzovať štruktúru jazyka (preto sa už v tomto období učí aj gramatika), a vie určiť, či je jazyk náročný alebo nie. Pretože až v tomto období nastupuje v školskom systéme nemčina, deti ju začnú z vyššie uvedených dôvodov odmietať.

 

Ak máte záujem túto situáciu u Vášho dieťaťa zmeniť, ste tu správne. Nemčina Inak je tu pre Vás.